Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Kołcz, adres poczty elektronicznej barkol@sp42bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 663751499. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Sokólska 1

Adres e-mail organu odwoławczego: zsps6@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 66-47-407

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku, ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok. Do budynku prowadzi główne wejście od parkingu. Budynek składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej. Budynek składa się z 3 części - część dydaktyczna, blok żywieniowy, blok sportowy.Recepcja znajduje się na wprost i po lewej stronie od wejścia głównego. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 42 w Białymstoku posiada dźwig osobowy zewnętrzny ( od ul. Sokólskiej), który umożliwia osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.Winda wyposażona jest w telefon alarmowy. Drogi ewakuacyjne są oznakowane.Przed budynkiem, na placu nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodestrukcji.  

Udogodnienia

W budynku trzykondygnacyjnym jesta winda, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe piętra. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Inne informacje i oświadczenia

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Szkoła zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
Szkołą zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.
Szkoła zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku: https://sp42.edu.bialystok.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

Powrót na początek strony